Abasaglar® (insulin glargin 100 enheter/ml)

Abasaglar® - ett långverkande basinsulin

abasaglar logga
Abasaglar tillhör gruppen av biologiska läkemedel och är en biosimilar till Lantus® (insulin glargin 100 E/ml). Abasaglar godkändes av EMA den 9 september 2014 och är den första biosimilaren som introducerades på den svenska diabetesmarknaden.
Biologiska läkemedel är ett samlingsbegrepp för läkemedel som har en aktiv substans som är tillverkad av eller kommer från en levande organism. Biologiska läkemedel är oftast proteiner. Att ett läkemedel är en biosimilar betyder att produkten är mycket snarlik en redan godkänd referensprodukt och att det inte finns några kliniskt meningsfulla skillnader mellan biosimilaren och referensprodukten vad gäller effekt, säkerhet och dosering.

"Indikation och subvention för Abasaglar är samma som för Lantus1, 2"

  • Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.
  • Subvention: Subventioneras vid typ 1-diabetes. Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.
Referenser:
1. Abasaglar Produktresumé, www.fass.se
2. Lantus Produktresumé, www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. ATC-kod: A10AE04, Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande. Indikationer: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd. Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs. Om en patient sätts över till en annan typ av insulin eller till ett annat insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular, NPH, Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver ändras. Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kanförekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller hypoglykemi.Datum för översyn av produktresumén: 2017-01-19, Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information och priser se www.fass.se. Rx, F.Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00. www.lilly.se. | PP-BV-SE-0045
PP-BV-SE-0045
Top