Abasaglar® (insulin glargin 100 enheter/ml)

Den kliniska profilen för Abasaglar är jämförbar med den för Lantus®

Abasaglar har i det kliniska studieprogrammet visat likvärdig effekt med Lantus avseende farmakokinetik (PK), farmakodynamik (PD), säkerhet och effekt. Förutom sex biofarmaceutiska studier har två fas III-studier genomförts, en med typ 1-diabetiker och en med typ 2-diabetiker. Studierna har visat att det inte finns några kliniskt betydelsefulla skillnader mellan Abasaglar och Lantus i effekt eller säkerhet, inklusive hypoglykemier, viktförändring och immunogenicitet.1

Effektprofil

Abasaglar är ett långverkande basinsulin med effekt över i stort sett hela dygnet.2 Tid-effektkurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.
abasaglar-effektprofil-svenska

Dosering

Abasaglar ska administreras en gång om dagen och kan ges vid valfri tidpunkt. Det ska dock ges vid samma tidpunkt varje dag. Dosregimen för Abasaglar (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. Hos patienter med diabetes mellitus typ 2 kan Abasaglar även ges tillsammans med ett peroralt antidiabetikum.2
Möjlig tidpunkt för dosering Abasaglar
Referenser:
1. Abasaglar Assessment Report EMA 2014
2. Abasaglar Produktresumé, www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. ATC-kod: A10AE04, Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande. Indikationer: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd. Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs. Om en patient sätts över till en annan typ av insulin eller till ett annat insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular, NPH, Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver ändras. Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kanförekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller hypoglykemi.Datum för översyn av produktresumén: 2017-01-19, Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information och priser se www.fass.se. Rx, F.Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00. www.lilly.se. | PP-BV-SE-0046
PP-BV-SE-0046
Top