Abasaglar® (insulin glargin 100 enheter/ml)

Insulinpennor

Abasaglar finns tillgängligt både i förfyllda insulinpennan KwikPen och i ampull för flergångspennorna Savvio och Luxura HD.

Abasaglar KwikPen

Innehåller 300 enheter insulin glargin 100 E/ml. Doserar i hela enhetssteg, från 1 till 80 enheter.
Abasaglar KwikPen

HumaPen® LUXURA HD

HumaPen LUXURA HD är en insulinpenna som doserar i halva enhetssteg, från 0,5 till 30 enheter. Pennan laddas med Abasaglar i 3 ml ampull.
humapen luxura hd

HumaPen® SAVVIO - röd, rosa, grön och grafitgrå

HumaPen SAVVIO är en insulinpenna som kan ställas in från 1 enhet upp till 60 enheter. Pennan finns i 4 olika färger och laddas med Abasaglar i 3 ml ampull.
humapen savvio red
humapen savvio pink
humapen savvio green
humapen savvio pink
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. ATC-kod: A10AE04, Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande. Indikationer: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd. Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs. Om en patient sätts över till en annan typ av insulin eller till ett annat insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular, NPH, Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver ändras. Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kanförekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller hypoglykemi.Datum för översyn av produktresumén: 2017-01-19, Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information och priser se www.fass.se. Rx, F.Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00. www.lilly.se. | PP-BV-SE-0047
PP-BV-SE-0047
Top