Abasaglar® (insulin glargin 100 enheter/ml)

Nyhet - Abasaglar i ny förpackningsstorlek

Från och med september 2017 kommer Abasaglar finnas tillgänglig i en ny förpackningsstorek med 10 injektionspennor och ett lägre pris. Abasaglar finns då i följande förpackningsstorlekar:
Förpackning Varunummer Pris
Abasaglar KwikPen (10x3ml) 451991 906:-
Abasaglar KwikPen 2 st (5x3ml) 448060 952:-
Priser avser AUP1

Abasaglar KwikPen är 16% billigare än Lantus® SoloStar® 1

Priset för Abasaglar KwikPen i den nya förpackningsstorleken med 10 injektionspennor är 177 kr lägre jämfört med 2 st 5-pack med Lantus SoloStar.1
Insulin glargin 100 E/ml
Pris
Abasaglar KwikPen (10x3ml)
906:-
Lantus SoloStar 2st (5x3ml)
1083:-
Prisskillnad
177:-
Priser avser AUP1

Prisjämförelse med Toujeo® SoloStar®

Nedan ses ett prisexempel baserat på en daglig dos av insulin glargin 40 enheter. Toujeo och insulin glargin 100 E/ml är inte bioekvivalenta och inte direkt utbytbara. Vid byte från insulin glargin 100 E/ml till Toujeo 300 E/ml kan 10-18% högre dos krävas för att uppnå målintervallet för plasmaglukos.2
Produkt Förpackning (frp) Pris/frp (SEK) Pris/enhet (SEK) Pris/dag (SEK) Pris/år (SEK)
Abasaglar KwikPen 10 x 3 ml 906,1 0,3 12,1 4410
Lantus® SoloStar® 5 x 3 ml 541,5 0,4 14,4 5270
Toujeo® SoloStar®, vid 10% högre dos 5 x 1,5 ml 650,5 0,3 12,7 4643
Toujeo® SoloStar®, vid 18% högre dos 5 x 1,5 ml 650,5 0,3 13,6 4981
Priser avser AUP1
Referenser:
1. www.tlv.se
2. Toujeo Produktresumé, www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. ATC-kod: A10AE04, Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande. Indikationer: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd. Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs. Om en patient sätts över till en annan typ av insulin eller till ett annat insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular, NPH, Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver ändras. Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kanförekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller hypoglykemi.Datum för översyn av produktresumén: 2017-01-19, Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information och priser se www.fass.se. Rx, F.Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00. www.lilly.se. | PP-BV-SE-0048
PP-BV-SE-0048
Top