Humalog

//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/2c05azOMYQUQCoOIKIQYwY/019d24245f5aa435e91d2d3b03d0371d/test2_alla.png Humalog diabetesportalen Banner 1500x1000 ver1.02

Humalog (insulin lispro)

Effektprofil

Humalog (insulin lispro) är ett direktverkande måltidsinsulininsulin med en direkt insättande effekt (ca 15 min) och en kort verkningstid på mellan 2–5 timmar. Tid-effekt-kurvan kan variera mellan olika personer och vid olika tidpunkter hos samma person beroende på dos, injektionsställe, kroppstemperatur och fysisk aktivitet.
humalog_effektprofil_svenska

Humalog® 100 E/ml Junior KwikPen®

för den som behöver halva enheter1

Humalog® 100 E/ml

för den som behandlas med pump, förfylld eller flergångspenna2

Humalog® 200 E/ml KwikPenTM

för den som vill halvera sin injektionsvolym3

Referenser

  • view_headlineReferenser
    1. Humalog KwikPen Produktresumé www.fass.se
    2. Kaiserman K, et al. Pediatr Diabetes.2017;18(2):81-94.7
    3. Humalog Junior KwikPen Produktresumé www.fass.se

Humalog® 100 E/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro) Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld penna (KwikPen) ATC-kod: A10AB04 Insulinanalog med snabbt insättande effekt och kort duration. Indikationer: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2017-10-19 För ytterligare information och priser se www.fass.se Rx, F

Humalog® 200 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro) Förfylld penna (KwikPen) ATC-kod: A10AB04 Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, snabbverkande Indikationer: För behandling av vuxna med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Hypoglykemi. Varningar: Humalog KwikPen finns i två styrkor, Humalog 100 enheter/ml och Humalog 200 enheter/ml. Patienter ska instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika att de två olika styrkorna av Humalog blandas ihop av misstag eller att man blandar ihop andra insulinprodukter. Dosindikatorn på pennan visar antalet enheter oavsett styrka och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka. Insulin lispro lösning för injektion som innehåller 200 enheter/ml får inte överföras från den förfyllda pennan, KwikPen, till en spruta. Markeringarna på insulinsprutan mäter inte dosen korrekt. Överdos kan orsaka allvarlig hypoglykemi. Insulin lispro lösning för injektion som innehåller 200 enheter/ml får inte överföras från KwikPen till någon annat doseringshjälpmedel för insulin, inklusive insulininfusionspumpar. Datum för översyn av produktresumén: 2018-02-01 För ytterligare information och priser se www.fass.se Rx, F

Humalog® 100 enheter/ml Junior KwikPen injektionsvätska, lösning i en förfylld penna (insulin lispro). ATC-kod: A10AB04 Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande. Indikationer: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Dosering: Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enheter i varje injektion. Antalet insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till en penna med andra doseringssteg. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2017-10-19 För ytterligare information och priser se Rx, F
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00. www.lilly.se. | PP-HI-SE-0176
PP-HI-SE-0176
Top