Humalog

Humalog Junior KwikPen Video

Humalog® 100 enheter/ml Junior KwikPen injektionsvätska, lösning i en förfylld penna (insulin lispro). ATC-kod: A10AB04 Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande. Indikationer: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Dosering: Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enheter i varje injektion. Antalet insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till en penna med andra doseringssteg. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2017-10-19 För ytterligare information och priser se Rx, F | PP-HI-SE-0179
PP-HI-SE-0179
Top