Vikten av flexibel och noggrann dosering
─ Nyhet; Humalog Junior KwikPen

Anders Toll, vetenskaplig rådgivare från Lilly, berättar om det behov som finns hos både barn och vuxna att kunna dosera mindre doser med hög noggrannhet. Hör mer om detta samt hur Humalog Junior KwikPen (insulin lispro), den första och enda förfyllda insulinpennan som doserar halva enheter, har utvecklats för patienter som lever med diabetes.
Humalog® 100 enheter/ml Junior KwikPen injektionsvätska, lösning i en förfylld penna (insulin lispro). ATC-kod: A10AB04 Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande. Indikationer: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Dosering: Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enheter i varje injektion. Antalet insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till en penna med andra doseringssteg. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2017-10-19 För ytterligare information och priser se www.fass.se Rx, F
PP-HI-SE-0183
Top